04/05/2018 THÔNG BÁO PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2018

16/05/2018

 

THÔNG BÁO

Về việc phúc khảo bài thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học

 đợt 1 năm 2018

 

Căn cứ Quyết định số 4115/QĐ-TĐHHN ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc Ban hành quy định tổ chức các kỳ thi tuyển sinh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh Liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2018 số 401/KH- TĐHHN, ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo về việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo bài thi kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2018 như sau:

Thời gian nhận đơn phúc khảo:      

- Từ ngày 04/5/2018 đến hết ngày 18/5/2018.

Địa điểm: Phòng Đào tạo: Phòng 403, nhà C, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Lệ phí:       50.000đ/môn.

Mẫu đơn đăng ký phúc khảo (Theo mẫu đính kèm).

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo để những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi được biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c);

- Website Trường;

- Lưu VT, ĐT (2b).                            

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Trần Duy Kiều

 

                                                      

 

            

 

    ĐƠN XIN PHÚC KHẢO

 

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh liên thông đại học Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tên tôi là:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại liên hệ:  . . . . . . . . . . . . 

Trong kỳ thi tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2018, tôi đăng ký dự thi tại Hội đồng tuyển sinh của Trường.

          + Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Phòng thi: . . . . . . . . . . . . .

          + Chuyên ngành dự thi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          + Môn xin phúc khảo (chỉ cần ghi môn đề nghị phúc khảo):

Môn Cơ bản (Toán) . . . . . . . . . . . . . . . .; số điểm đã đạt . . . . . . . 

Môn Cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; số điểm đã đạt . . . . . . . 

Môn Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . .; số điểm đã đạt . . . . . . .

 

                                                Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

                                                              Người làm đơn

                                                           (Ký và ghi rõ họ tên)

 


File đính kèm

TB_PHC_KHO.doc

 

 

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 104,769
  • Đang online: 19

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh