30/03/2018 THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI LIÊN THÔNG

16/05/2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘ
I

HĐTS LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NĂM 2018

Số:  926  /TB - TĐHHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                            

 

           Hà Nội, ngày 30  tháng 03  năm 2018

THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh

liên thông đại học chính quy đợt 1 năm 2018

Thực hiện Thông báo số 59/TB-TĐHHN, ngày 05/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học đợt 1 năm 2018.

Sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông đại học chính quy, Hội đồng tuyển sinh liên thông đại học năm 2018 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo danh sách 40 thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển sinh liên thông đại học chính quy đợt 1 năm 2018 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. (có danh sách kèm theo).

Hội đồng tuyển sinh thông báo cho thí sinh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c);

- Ban thanh tra tuyển sinh;

- Website Nhà trường;

- Lưu VT, HĐTS (5).

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Duy Kiều       

Tệp đính kèm

THNG_BO_ds_du_dk_du_thi_Lien_thong_1.docx

danh_sach_du_dieu_kien_du_thi_LT.xlsx

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 104,738
  • Đang online: 17

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh