Điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 3 năm 2018 theo kết quả học tập ở lớp 12 THPT

11/09/2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 3 năm 2018

theo kết quả học tập ở lớp 12 THPT

 

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT - BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2463/TĐHHN ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh Đề án tuyển sinh năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 10 tháng 09 năm 2018;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018,

                                  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 3 năm 2018 theo kết quả học tập ở lớp 12 THPT như sau:

* Tại trụ sở chính:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

IV

7440298

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

18

2

7440221

Khí tượng và khí hậu học

18

3

7440224

Thủy văn học

18

4

V

7520501

Kỹ thuật địa chất

18

5

7520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

18

6

VII

7850199

Quản lý biển

18

7

7850198

Quản lý tài nguyên nước

18

            * Tại phân hiệu Thanh Hóa:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

V

7510406 PH

Công nghệ kỹ thuật môi trường

18

2

7520503 PH

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

18

3

VII

7850103 PH

Quản lý đất đai

18

Điểm chuẩn tính theo tổng điểm 3 môn dùng để xét tuyển cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

            Điều 2Xác nhận nhập học và thời gian nhập học:

   Đối với thí sinh đã dự thi THPT quốc gia năm 2018 phải nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018” từ ngày 8h00 ngày 11/09 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 16/09/2018 để xác nhận nhập học theo phương thức nộp trực tiếp tại Trường (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học) hoặc nộp qua bưu điện (thời gian gửi tới Trường được tính ngày theo dấu bưu điện). Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước không phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia và nhập học từ ngày 11/09 đến 17giờ 00 phút ngày 16/09/2018.

Thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc trụ sở chính thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại trụ sở chính; thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại phân hiệu.

Thời gian nhập học chính thức: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 12/9/2018.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban thư ký HĐTS, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Vụ TCCB - Bộ TN&MT (để b/c);

- Website Nhà trường;

- Lưu VT, ĐT, HĐTS (4).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thanh

 

 

Ngày 11/09/2018

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 129,592
  • Đang online: 16

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh