Điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 3 năm 2018 theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

11/09/2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 3 năm 2018

theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 456/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội;

Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT - BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 2541/TĐHHN ngày 13 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh ngày 10 tháng 09 năm 2018;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2018,

                                  QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm chuẩn vào các ngành đại học chính quy đợt 3 năm 2018 theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 như sau:

* Tại trụ sở chính:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

IV

7440298

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

13.00

2

7440221

Khí tượng và khí hậu học

13.00

3

7440224

Thủy văn học

13.00

4

V

7520501

Kỹ thuật địa chất

13.00

5

7520503

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

13.00

6

VII

7850199

Quản lý biển

13.00

7

7850198

Quản lý tài nguyên nước

13.00

 

 

* Tại phân hiệu Thanh Hóa:

STT

Khối ngành

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn

1

V

7510406PH

Công nghệ kỹ thuật môi trường

13.00

2

7520503PH

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

13.00

3

VII

7850103PH

Quản lý đất đai

13.00

Điểm chuẩn tính theo đối tượng học sinh phổ thông khu vực 3, không ưu tiên. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai nhóm khu vực kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

            Điều 2Xác nhận nhập học và thời gian nhập học:

   Thí sinh đạt điểm chuẩn phải nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018” từ ngày 8h00 ngày 11/09 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 16/09/2018 để xác nhận nhập học theo phương thức nộp trực tiếp tại Trường (thí sinh có thể đồng thời làm thủ tục nhập học) hoặc nộp qua bưu điện (thời gian gửi tới Trường được tính ngày theo dấu bưu điện).

Trường hợp thí sinh không xác nhận nhập học theo thời gian trên coi như từ chối nhập học tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc trụ sở chính thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại trụ sở chính; thí sinh trúng tuyển các mã ngành thuộc phân hiệu Thanh Hóa thực hiện việc xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học tại phân hiệu.

Thời gian nhập học chính thức: Từ 08 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 12/9/2018.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban thư ký HĐTS, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Vụ GDĐH - Bộ GD&ĐT (để b/c);

- Vụ TCCB - Bộ TN&MT (để b/c);

- Website Nhà trường;

- Lưu VT, ĐT, HĐTS (4).

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thanh

 

Ngày 11/09/2018

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 129,573
  • Đang online: 14

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh