THÔNG BÁO: Điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018

15/07/2018

 

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018

 

          Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo điều chỉnh ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 cho các ngành xét tuyển là 13,0 điểm. Cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh và đào tạo tại trụ sở chính: 2440 chỉ tiêu.

STT

Ngành

ngành

Ngưỡng nhận hồ sơ

Theo kết quả THPT

Theo kết quả lớp 12 THPT

1

Kế toán

7340301

13.0

18.0

2

Luật

7380101

13.0

18.0

3

Quản trị kinh doanh

7340101

13.0

18.0

4

Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

7440298

13.0

18.0

5

Khí tượng và khí hậu học

7440221

13.0

18.0

6

Khí tượng thủy văn biển

7440299

13.0

18.0

7

Thủy văn học

7440224

13.0

18.0

8

Khoa học đất

7620103

13.0

18.0

9

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

13.0

18.0

10

Công nghệ thông tin

7480201

13.0

18.0

11

Kỹ thuật địa chất

7520501

13.0

18.0

12

Kỹ thuật trắc địa bản đồ

7520503

13.0

18.0

13

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

13.0

18.0

14

Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

7850102

13.0

18.0

15

Quản lý biển

7850199

13.0

18.0

16

Quản lý đất đai

7850103

13.0

18.0

17

Quản lý tài nguyên nước

7850198

13.0

18.0

18

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

13.0

18.0

2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu tỉnh Thanh Hóa: 250 chỉ tiêu

STT

Ngành

ngành

Ngưỡng nhận hồ sơ

Theo kết quả THPT

Theo kết quả lớp 12 THPT

1

Kế toán

7340301PH

13.0

18.0

2

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406PH

13.0

18.0

3

Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ

7520503PH

13.0

18.0

4

Quản lý đất đai

7850103PH

13.0

18.0

          Nhà trường thông báo để các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

  • Các PHT (để biết);
  • Trưởng các đơn vị;
  • Đăng Website Trường;
  • Đăng cổng TTTS;
  • Lưu VT, ĐT (2).

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh

 

Thông tin liên quan

VIDEO

Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 104,747
  • Đang online: 18

Đối tác liên kết1
Tư vấn tuyển sinh