web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý đất đai năm 2021

16.08.2021

Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo kỹ sư Quản lý đất đaicó kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý đất đai; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ về đất đai; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác