web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường năm 2021

16.08.2021

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường nhằm đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường có năng lực và phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh theo chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước; các phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường; đào tạo các kỹ sư có năng lực nghiên cứu, thiết kế, vận hành và quản lý ô nhiễm và các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường nhằm đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường có năng lực và phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh theo chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước; các phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường; đào tạo các kỹ sư có năng lực nghiên cứu, thiết kế, vận hành và quản lý ô nhiễm và các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác