web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Luật năm 2021

16.08.2021

Đào tạo cử nhân Luật học có kiến thức, tư duy pháp luật nền tảng, có các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp để có thể nghiên cứu, xây dựng, thi hành pháp luật tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm 


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác