web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Quản lý Đất đai
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản lý Đất đai

11.08.2021

Chương trình đào tạo đại học ngành quản lý đất đai đào tạo cử nhân Quản lý đất đai có kiến thức cơ sở, chuyên môn và kỹ năng thực hành, có đủ năng lực và trình độ để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về quản lý đất đai; có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân; có thái độ lao động nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc trong dịch vụ về đất đai; có khả năng tự học, tự nghiên cứu để tự nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và cách mạng khoa học công nghệ.

Chi tiết chươn trình học xem tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác