web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021
Chương trình khung và lịch học

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn năm 2021

16.08.2021

 

 

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn ở trình độ cao đẳng, ngoại ngữ và tin học tương đối thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.

2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức:

- Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Kiến thức chuyên ngành: Chương trình đào tạo giúp sinh viên hiểu về ngành công nghiệp du lịch, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng; phát triển và quản lý sản phẩm du lịch, quản trị khách sạn, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý du khách, kỹ thuật tiếp thị. Quản trị nguồn nhân lực... Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp khách sạn hoạt động trong môi trường kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế. Những kiến thức này cung cấp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường;

- Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

b. Kỹ năng:

- Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh quốc tế; nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành sản xuất- kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế;

- Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;

- Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;

- Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn;

- Nghiên cứu khoa học về các vấn đề chuyên môn;

- Sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Assces, Word;

- Giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết...), làm việc theo nhóm.

c. Thái độ:

- Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;

- Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Chương trình học xem chi tiết tại file đính kèm


Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác