web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Giới thiệu ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường
Các bài viết về ngành

Giới thiệu ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

09.01.2020

Trong bối cảnh suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường, ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên được xem là một ngành “nóng” hiện nay, đáp ứng đòi hỏi của đất nước về bổ sung nguồn nhân lực phục vụ “Kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường”.

    Ngày 22 tháng 8 năm 2014, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội được giao nhiệm vụ đào tạo hệ chính quy, trình độ đại học ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên theo quyết định số 3150/QĐ – BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

    Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là một lĩnh vực khoa học liên ngành nhằm giải quyết mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa kinh tế và các hệ sinh thái tự nhiên. Mục tiêu chính của ngành học là nghiên cứu rõ hơn về vai trò của tài nguyên thiên nhiên trong nền kinh tế, nghiên cứu sự tương tác giữa các hệ thống kinh tế và tự nhiên, với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững và hiệu quả.

  • Thông tin chung:

- Tên ngành: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên;

- Mã số:7850102;

- Khối thi tuyển sinh: A, A1, D1;

- Thời gian đào tạo: 4 năm;

- Danh hiệu khoa học: Cử nhân.

  • Mục tiêu đào tạo:

Sau khi học xong chương trình, người học:

- Có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội;

- Có kiến thức căn bản về kinh tế – xã hội, kiến thức chuyên sâu về ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên;

- Có khả năng phân tích giá trị kinh tế các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các dự án về tài nguyên và môi trường, các chính sách môi trường và quản lý tài nguyên ở các cấp khác nhau;

- Phát triển những kỹ năng cần thiết để tiếp tục tự học, tự nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

  • Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

Nhận được sự khuyến khích của xã hội, có thể thấy rõ ràng, cơ hội việc làm đối với cử nhân Kinh tế tài nguyên thiên nhiên là vô cùng rộng mở. Cụ thể, sau khi tốt nghiệp, cử nhân Kinh tế tài nguyên thiên nhiên có thể làm việc theo các địa chỉ sau đây:

- Các cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Tài nguyên và Môi trường, các Sở Tài nguyên và Môi trường, chi cục Tài nguyên và Môi trường, các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp quận huyện, ban quản lý các Khu công nghiệp - Khu chế xuất...

- Các Bộ ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng...

- Các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp…

- Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ, các tổ chức quốc tế như UNDP, IUCN, WWF, CIDA(Canada)...

- Các công ty tư vấn về đầu tư, kinh doanh tài nguyên và môi trường...

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ...

            Trong những năm qua, được sự định hướng, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, chất lượng đào tạo ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên không ngừng nâng lên, đáp ứng tốt nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng, từng bước phấn đấu trở thành địa chỉ hàng đầu trong đào tạo nhân lực lĩnh vực kinh tế tài nguyên và môi trường.