web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo đại học ngành Kỹ thuật Địa chất

20.01.2020

Kỹ thuật Địa chất là một ngành học kỹ thuật cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao, Người học có thể lựa chọn chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên Khoáng sản hoặc Địa chất khai thác mỏ trong suốt quá trình đào tạo. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (132 tín chỉ) Người học có thể tham gia, công tác trong các các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Kỹ sư Ngành Kỹ thuật Địa chất được cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực đảm nhận các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức, triển khai và quản lý chuyên môn các dự án thuộc lĩnh vực Địa chất – Khoáng sản; Triển khai thi công thực địa các đề án điều tra, đánh giá và thăm dò các loại hình Khoáng sản rắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam; Tham gia quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản; Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ hoạt động khai thác - chế biến khoáng sản cho các tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực địa chất – khoáng sản.

Chuyên ngành đào tạo:

1. Quản lý Tài nguyên Khoáng sản;

2. Địa chất Khai thác mỏ.

Vị trí việc làm có thể đạt được (sau khi tốt nghiệp):

Kỹ thuật Địa chất là một ngành học kỹ thuật cơ bản nhưng có tính ứng dụng cao, Người học có thể lựa chọn chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên Khoáng sản hoặc Địa chất khai thác mỏ trong suốt quá trình đào tạo. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo (132 tín chỉ) Người học có thể tham gia, công tác trong các các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau:

1. Công tác tại các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương về lĩnh vực Quản lý tài nguyên khoáng sản và Địa chất khai thác mỏ như: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch...,  Sở Tài nguyên và Môi trường ở các tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Cán bộ quản lý tài nguyên cấp xã - phường; các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp đào tạo có liên quan đến các hoạt động Điều tra, Đánh giá, Tìm kiếm - Thăm dò, Khai thác - Chế biến, Quản lý Tài nguyên Khoáng sản và Bảo vệ Môi trường trong lĩnh vực Khoáng sản;

3. Công tác tại các Viện nghiên cứu Khoa học, Trung tâm nghiên cứu và phân tích mẫu Địa chất; các Phòng thí nghiệm trong lĩnh vực Địa chất;

4. Công tác tại các Công ty hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn khảo sát thiết kế và Thăm dò mỏ, Nhà tư vấn đầu tư quản lý dự án; Các Công ty chuyên về Khai thác - Chế biến và kinh doanh Khoáng sản; Các quỹ đầu tư; Các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực Bảo vệ và Quản lý Tài nguyên Khoáng sản; Quản lý di sản Địa chất; Quỹ bảo tồn Thiên nhiên; Hệ thống các Công ty du lịch lữ hành trải nghiệm, ....

5. Tham gia và các đơn vị trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực Khảo sát, Đánh giá tiềm năng, Tìm kiếm, Thăm dò, Khai thác, Chế biến, Bảo vệ Môi trường trong hoạt động Khoáng sản.