web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing
Chương trình khung và lịch học

Khung Chương trình đào tạo ngành Marketing

20.01.2020

Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn về Marketing; có kỹ năng cơ bản để vận dụng sáng tạo và hiệu quả các kiến thức về marketing vào thực tế công việc; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Đồng thời có kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, có phẩm chất tốt, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

1. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1.1 Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên chương trình:

 

  • Tiếng Việt: Marketing

 

  • Tiếng Anh: Marketing

 

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Ngành đào tạo: Marketing

- Mã số: 7340115

 

- Thời gian đào tạo: 04 năm

 

- Loại hình đào tạo: Chính quy

 

- Tên văn bằng sau khi tốt  nghiệp

  • Tiếng Việt: Cử nhân Marketing

 

  • Tiếng Anh: Bachelor of Marketing

 

1.2 Mục tiêu đào tạo

- Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Marketing có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn về Marketing; có kỹ năng cơ bản để vận dụng sáng tạo và hiệu quả các kiến thức về marketing vào thực tế công việc; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Đồng thời có kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, có phẩm chất tốt, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

- Mục tiêu cụ thể: Đào tạo cử nhân marketing cần đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

            Có kiến thức chuyên sâu về quản trị marketing, quản trị thương hiệu và truyền thông marketing: Kế hoạch marketing, các mô hình marketing, marketing bền vững, quản trị chiến lược giá doanh nghiệp, quản trị kênh phân phối, lập kế hoạch sản phẩm, phân tích marketing.Hệ thống nhận diện thương hiệu, định giá và nhượng quyền thương hiệu, xây dựng thương hiệu qua phương tiện truyền thông kỹ thuật số, quản trị quan hệ khách hàng, hoạt động thương mại về sở hữu trí tuệ, quản trị và phát triển sản phẩm mới, chiến lược thương hiệu. Xử lý khủng hoảng truyền thông, quảng cáo và trưng bày tại điểm bán, kế hoạch truyền thông marketing, truyền thông đa phương tiện, truyền thông báo chí, truyền thông quốc tế, tổ chức sự kiện.

Có kỹ năng vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công việc như:  Tư vấn các vấn đề liên quan đến marketing, quản trị marketing. Phân tích, lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả marketing, quản trị marketing cho các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước. Tư vấn các vấn đề về thiết kế, xây dựng chiến lược thương hiệu và quản lý thương hiệu cho các sản phẩm, các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước. Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho các loại hình doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan quản lý nhà nước. Sử dụng các công cụ truyền thông, xử lý khủng hoảng truyền thông một cách hiệu quả.

Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ để có thể tự chủ được công việc được giao trong lĩnh vực marketing; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn ở quy mô trung bình; Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.