web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

20.01.2020

Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có chuyên môn sâu về quản trị khách sạn. Có kiến thức và năng lực vững vàng về lý thuyết lẫn thực hành đáp ứng yêu cầu của việc phát triển kinh doanh khách sạn. Đồng thời có kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, có phẩm chất tốt, có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

2. Tóm tắt chương trình đào tạo

3. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

  • Một tín chỉ được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành,thí nghiệm hoặc thảo luận; 50÷80 giờ thực tập; tiểu luận, bài tập lớn hoặc đồ án, khoá luận tốt nghiệp.
  • Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển đổi sang thang điểm chữ theo quy định.
  • Lớp học được tổ chức theo từng học phần dựa vào đăng ký khối lượng học tập của sinh viên ở từng học kỳ. Nếu số lượng sinh viên đăng ký thấp hơn số lượng tối thiểu quy định thì lớp học sẽ không được tổ chức và sinh viên phải đăng ký chuyển sang học những học phần khác có lớp (nếu chưa đảm bảo đủ quy định về khối lượng học tập tối thiểu cho mỗi học kỳ).
  • Khối lượng học tập mà mỗi sinh viên phải đăng ký trong mỗi học kỳ (Trừ học kỳ cuối khóa) là không dưới 14TC đối với những sinh viên được xếp hạng học lực bình thường và 10÷14TC đối với những sinh viên đang trong thời gian bị xếp hạng  học lực yếu. Việc đăng ký các học phần sẽ học cho từng học kỳ phải bảo đảm điều kiện tiên quyết của học phần và trình tự học tập của chương trình.