web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh
Chương trình khung và lịch học

Khung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

20.01.2020

Ngành Quản trị kinh doanh là một ngành rất “nóng” hiện nay. Công tác đào tạo cho xã hội nguồn nhân lực Quản trị kinh doanh có nền tảng kiến thức sâu, rộng, vững vàng về quản trị kinh doanh tổng hợp và quản trị kinh danh bất động sản là một trong những bước đệm quan trọng trọng sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, theo đúng chủ trương kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường.

1.Tổng quan chương trình

Khối lượng kiến thức của ngành Quản trị kinh doanh bao gồm 132tín chỉ. Cụ thể:

Phầnkiến thức giáo dục đại cương: 27tín chỉ  

Phần kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (kiến thứccơ sở ngành, kiến thức ngành): 105tín chỉ     

Thực tập tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp: 12 tín chỉ.

2. Mục tiêukiến thức và kỹ năng

Ÿ Về kiến thức:

- Kiến thức Đại cương

Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước và công tác An ninh - Quốc phòng;

Hiểu được các kiến thức về khoa học tự nhiên làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên sâu. Biết, hiểu, phân tích được những kiến thức cơ bản của các khoa học thuộc lĩnh kinh tế - xã hội vận dụng trong Quản trị kinh doanh.

Vận dụng được những kiến thức liên ngành về kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, khoa học công nghệ, luật pháp...trong lĩnh vực kinh doanh và góp phần tích cực vào nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

- Kiến thức Cơ sở ngành

Hiểu và vận dụng được các kiến thức về lĩnh vực kinh tế, quản trị, marketing, tài chính, kế toán, thống kê, tài nguyên và môi trường làm cơ sở nghiên cứu các nội dung kiến thức chuyên sâu

Hiểu, biết và phân tích được các kiến thức vềkinh tế, quản trị, marketing, tài chính, kế toán, thống kê, tài nguyên và môi trường nhằm làm cơ sở nghiên cứu sâu hơn các nội dung kiến thức chuyên ngành.

Phân tích, đánh giá, vận dụng các kiến thức vào thực tế công việc chuyên môn ngành Quản trị kinh doanh, theo hai hướng chuyên sâu Quản trị kinh doanh bất động sản và Quản trị kinh doanh tổng hợp; có kỹ năng nghề nghiệp về lĩnh vực Quản trị kinh doanh, theo hai hướng chuyên sâu Quản trị kinh doanh bất động sản và Quản trị kinh doanh để tổng hợp để giải quyết các vấn đề thực tế.   

- Kiến thức chuyên sâu

+ Đối với hướng chuyên sâu Quản trị kinh doanh bất động sản: Biết, hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Quản trị kinh doanh bất động sản để thực hiện các công việc như  xây dựng, quản lý các dự án đầu tư bất động sản; quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; quy hoạch các khu đô thị. Tư vấn các vấn đề liên quan đến môi giới bất động sản, quản lý nhà nước về bất động sản, đăng ký thống kê đất và bất động sản, quy hoạch sử dụng đất.

+ Đối với hướng chuyên sâu Quản trị kinh doanh tổng hợp: Biết, hiểu, phân tích, đánh giá và vận dụng các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Quản trị kinh doanh tổng hợp  để thực hiện các nhiệm vụ nghề nghiệp như:Thu thập thông tin, phân tích, dự báo, tham gia thực hiện và kiểm tra kế hoạch kinh doanh; tư vấn thiết kế bộ máy quản lý doanh nghiệp phù hợp với từng lĩnh vực kinh doanh; phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo các biện pháp quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Kiến thức Tiếng Anh và Tin học

+ Đạt chuẩn bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương bậc A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu), do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Ngoài ra sinh viên đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh  khi đạt 1 trong các chứng chỉ tương đương từ A2 trở lên theo bảng quy đổi sau:

Khung tham

chiếu CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL ITP

TOEFL CBT

TOEFL IBT

Cambridge Tests

Chuẩn

Việt Nam

A2

3.5

400

400

96

40

45 – 64 PET

70 – 89 KET

2

 

+ Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và tương đương do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch.

Ÿ Về Kỹ năng

- Kỹ năng nghề nghiệp

- Vận dụng được kĩ năng thực hành nghề, hướng dẫn, tổ chức; biết sắp xếp, giám sát và điều hành công việc đảm bảo nguyên tắc, quy trình làm việc tốt nhất;

 -Xây dựng và điều phối công việc có tính khoa học, hợp lý; tham gia tư vấn cho các cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh tổng hợp và quản trị kinh doanh bất động sản;

- Tính toán, đề xuất các giải pháp và sử dụng tối ưu các nguồn lực cho tổ chức;

- Có khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề trong ngành quản trị kinh doanh

- Có khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

- Có năng lực vận dụng kiến thức lí luận và thực tiễn nghề nghiệp;

- Có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp.

- Kỹ năng mềm

+ Kĩ năng làm việc nhóm trong các lĩnh vực khác nhau của ngành quản trị kinh doanh.

+ Quản lí và lãnh đạo các công việc trong các lĩnh vực khác nhau của quản trị kinh doanh.

+ Kĩ năng xử lí các vấn đề đa văn hóa trong thực tiễn nghề nghiệp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Ÿ Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ra trường, cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể làm việc theo các địa chỉ sau đây:

+ Các cơ quan quản lý Nhà nước: Các Bộ ngành có công tác chuyên môn về lĩnh vực quản trị kinh doanh như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh xã hội... Các phòng ban chuyên môn tại các quận, huyện, xã, phường trong cả nước.

+ Các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp: là giảng viên giảng dạy các môn học về quản trị kinh doanh tại các cơ sở đào tạo.

+ Các công ty, tập đoàn, các ban quản lý dự án các khu công nghiệp và khu chế xuất.

+ Các công ty tư vấn về đầu tư, kinh doanh, khai thác, sử dụng và quản lý trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, bất động sản.

+ Các phòng, ban trong các doanh nghiệp, phòng nhân lực, phòng kinh doanh, phòng tiếp thị và quảng cáo ở tất cả các loại hình công ty và các tổ chức khác, với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành và quản lý.

+Giám đốc điều hành, Giám đốc tài chính tại các tập đoàn, công ty, tự thành lập và điều hành công ty riêng

3. Khung phân bổ các học phần theo học