web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm
Các ngành đào tạo

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

02.03.2020

PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
    1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo

 

Tiếng Việt:

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tiếng Anh:

Natural Resources and Environmental Management

- Trình độ đào tạo:

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

- Thời gian đào tạo:

1,5 năm

- Loại hình đào tạo: 

Vừa làm vừa học

- Mã ngành:

7850101

- Tên văn bằng sau khi tốt  nghiệp

Tiếng Việt:

Cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường

Tiếng Anh:

Bachelor of  Natural Resources and Environmental Management

   

1.3. Đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học: Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng đúng chuyên ngành, ngành gần (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường.

1.4. Hình thức đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

PHẦN 2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO

PHẦN 3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Kiến thức

3.1.1. Kiến thức Đại cương

- Nhn thcđược nhng vnđề cơ bn v ch nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng H Chí Minh,đường li cách mng caĐảng Cng sn Vit Nam, pháp luật ca Nhà nước và công tác An ninh - Quc phòng.

- Hiuđược các kiến thc v khoa hc t nhiên và xã hi làm nn tngđể hc tp các môn cơ s ngành và chuyên ngành.

3.1.2. Kiến thức Cơ sở ngành

Vận dụng được các kiến thức cơ sở ngành vềkhoa học môi trường; hệ thốngcơ sởpháplý về tài nguyên vàmôi trường;đa dạng sinh học, các công cụ quản lý môi trường... để có kiến thức và kỹ năng phục vụ tốt cho các môn chuyên ngành quản lý môi trường, quản lý tài nguyên đa dạng sinh học.

3.1.3. Kiến thức ngành

Áp dụng được trong thực tế các kiến thức về:Hệ thống văn bản pháp luật và chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường trongcông tác tổ chức quản lý ở các cấp quản lý từ TW đến địa phương về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; ứng dụng các công cụ quản lý môi trường tại các khu vực cụ thể như:Khu vực đô thị, khu công nghiệp, làng nghề,các vùng sinh thái đặc thù hay quản lý các thành phần môi trường cụ thể như: đất, nước, không khí…; Kiến thức điều tra, quy hoạch, bảo tồn đa dạng sinh học; quản lý, xây dựng khu bảo tồn và vườn quốc gia. Cụ thể đối với các hướng chuyên sâu như sau:

-Hướng chuyên sâu về Quản lýtài nguyên thiên nhiên: Thực hiện được chức năng, nhiệm vụ quản lýtài nguyên thiên nhiên từtrung ương đến địa phương và các tổ chức phi chính phủ như: Có khả năng phân tích, tổng hợp đánh giá thưc trạng công tác quản lý đa dạng sinh học, đề xuất được giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên đa dạng sinh học; Mặt khác có khả năng điều tra, đánh giá đa dạng sinh học, Quản lý đa dạng sinh học, giảm thiểu suy thoái đa dạng sinh học, Quản lý bền vững các hệ sinh thái ở nước ta như HST rừng, HST biển, HST đất ngập nước,…

-Hướng chuyên sâu vềQuản lýmôi trường: Thực hiện được chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường từTW tới địa phương như: Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường, thanh tra, kiểm tra giám sát môi trường; Hoàn thành các hồ sơ, thủ tục môi trường, công tác an toàn sức khỏe và lao động, quản lý môi trường doanh nghiệp theohệ thốngtiêu chuẩn;Sử dụng các nhóm công cụ quản lý môi trường đểxây dựng đề án bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường...

3.1.4. Kiến thức thực tập vàkhóa luận tốt nghiệp

Vận dụng thành thạo các kiến thức đã học để tổ chức thực hiện các quy trình trong công việc chuyên môn về các lĩnh vực thuộc kỹ năng nghề nghiệp cần có.

3.1.5.  Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học

- Đạt chuẩn bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương bậc A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu), do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Ngoài ra sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đạt 1 trong các chứng chỉ tương đương từ A2 trở lên.

 

- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

- Sử dụng được Internet và một số phần mềm chuyên ngành.

3.2. Kỹ năng

3.2.1. Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng lập luận, tư duy, phân tích, khái quát hóa vấn đề và xác định được mục tiêu cốt lõi cần giải quyết trong thực tiễn về các lĩnh vực chuyên ngành đã được đào tạo;

- Có khả năngáp dụnghệ thống cơ sở phápluật và chính sách nhà nước vềtài nguyên vàmôi trường trong việcthực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước vềtài nguyêmôi trường từ Trung ương tới địa phương như: Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường cho một khu vực, cơ quan, doanh nghiệp; sử dụng các công cụ quản lý môi trường nhằm giám sát, kiểm soát và quản lý môi trường hiệu quả;

-Có khả năng tư vấn hoặc trực tiếp thực hiện được các thủ tục hành chính liên quan tới bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường như: xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường, các loại giấy phép môi trường,..; lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra đánh giá, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng môi trường theo các tiêu chuẩn ISO 14000, áp dụng sản xuất sạch hơn và phòng ngừa ô nhiễm

-Có khả năng quản lý, khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên sinh vật bằng công cụ quản lýtài nguyên vàmôi trường; có khả năng quy hoạch, quản lý tổng hợp các nguồn tài nguyên thiên nhiên: đất ngập nước, rừng, và đa dạng sinh học;

-Ứng dụng mô hình hóa môi trường, công nghệthông tintrong quản lý tài nguyên và môi trường như: Phân tích đánh giá diễn biến chất lượng môi trường, quy hoach, phân vùng quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường theo hướng bền vững.

Những vị trí công tác người học có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp

- Chuyên viên về quản lý tài nguyên và môi trường tại cơ quan quản lý nhà nước các cấp: Thực hiện các công việc quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

- Cử nhân trong các doanh nghiệp, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, bệnh viện: xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng môi trường; thực hiện công tác an toàn sức khỏe và lao động trong doanh nghiệp;  hoàn thiện các hồ sơ thủ tục  môi trường trong doanh nghiệp…

- Cán bộ tại các Viện nghiên cứu; Trung tâm tư vấn liên quan lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Cán bộ Ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; Các tổ chức phi chính phủ (NGOs) liên quan tới về sinh kế và môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học…

- Đơn vị đào tạo: Nghiên cứu và trợ giảng các nội dung liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường, triển vọng trong tương lai có thể trở thành các giảng viên, nghiên cứu viên có chuyên môn sâu trong lĩnh vực này.

- Tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

Bài viết khác