web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Ngành Thủy văn học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm
Thủy văn học

Ngành Thủy văn học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

01.03.2020

PHẦN1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

    1. Một số thông tinvcơng trình đàotạo   

- Tênngành đào tạo

 

+ Tiếng Việt:

Thủy văn học

+ Tiếng Anh:

Hydrology

- Trình độ đào tạo:

Liên thông từ cao đẳng lên đại học

- Thời gianđào tạo:

1,5 năm

- Loại hình đào tạo:

Vừa làm vừa học

- Mã ngành:

7440224

- Tênvăn bằng sau khi tốt nghiệp

+ Tiếng Việt:

Kỹ sư Thủy văn

+ Tiếng Anh:

Engineer of Hydrology

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư Thủy văn đạt được các mục tiêu sau:

a) Kiến thức

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực thuỷ văn (quản lí mạng lưới thuỷ văn, nguồn nước, đo đạc, chỉnh biên, nghiên cứu và tính toán, cảnh báo, dự báo thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai); nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp; tích luỹ được kiến thức nền tảng và các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên và xã hội trong lĩnh vực thuỷ văn để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

b) Kỹ năng

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của thuỷ văn trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp các ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế hay trừu tượng trong lĩnh vực thuỷ văn; có năng lực dẫn dắt chuyên học phần để xử lý những vấn đề qui mô địa phương và vùng miền; có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến thuỷ văn; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên học phần thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên học phần.

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Có năng lực dẫn dắt về chuyên học phần, nghiệp vụ thuỷ văn; có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau; tự học tập, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên học phần nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên học phần, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về mặt kỹ thuật; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên học phần ở quy mô trung bình.

d) Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước.

e) Có khả năng học tập lên trình độ cao hơn.

3. Đối tượng đào tạo, điều kiện nhập học:Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng đúng chuyên ngành hoặc ngành gần (hoặc tương đương), đạt điểm chuẩn tuyển sinh theo quy định của Nhà trường..

4. Hình thức đào tạo:Đào tạo theo tín chỉ.

5. Điều kiện tốt nghiệp

Thực hiện theo Điều 34 của Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học, liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 594/QĐ-TĐHHN ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

PHẦN 2. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1 Kiến thức

2.1.1 Kiến thức Đại cương

- Nhận thức được những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước và công tác An ninh - Quốc phòng.

- Hiểu được các kiến thức về toán học, vật lý, làm nền tảng để học tập các môn cơ sở ngành và chuyên ngành.

2.1.2 Kiến thức Cơ sở ngành

- Hiểu rõ các quy luật hình thành, vận động và phân bố nước trong tự nhiên; môi trường nước, chất lượng nước;

- Hiểu được đặc điểm tự nhiên của sông, hồ và lưu vực sông;

- Biết tính toán các đặc trưng thủy văn, thủy lực cơ bản;

- Hiểu được các quá trình vật lý xảy ra trong thủy quyển, quá trình hình thành và phân bố của các yếu tố thủy văn.

2.1.3 Kiến thức Chuyên ngành

- Phân tích được các quá trình vận động của nước, bùn cát ảnh hưởng diễn biến dòng sông, cửa sông;

- Hiểu rõ các phương pháp đo đạc, chỉnh lý số liệu thủy văn;

- Ứng dụng vào việc tính toán thủy văn thiết kế, thủy năng và điều tiết dòng chảy;

- Hiểu rõ các phương pháp, mô hình tính toán dự báo thủy văn.

2.1.4 Kiến thức thực tập và tốt nghiệp

- Ứng dụng các phương pháp đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn;

- Ứng dụng các mô hình toán thủy văn vào mô phỏng các hiện tượng thủy văn, thủy lực, môi trường nước trên lưu vực sông;

- Ứng dụng các phương án dự báo các yếu tố thủy văn;

- Tổng hợp các kiến thức cần thiết để giải quyết các bài toán cụ thể trong lĩnh vực thủy văn.

2.1.5 Kiến thức Ngoại ngữ và Tin học

- Đạt chuẩn bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương bậc A2 theo khung tham chiếu chung Châu Âu), do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép. Ngoài ra sinh viên đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đạt 1 trong các chứng chỉ tương đương từ A2 trở lên theo bảng quy đổi sau:

 

 

Khung tham

chiếu CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL ITP

TOEFL CBT

TOEFL IBT

Cambridge Tests

Chuẩn

Việt Nam

A2

3.5

400

400

96

40

45 – 64 PET

70 – 89 KET

2

- Đạt chuẩn Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức thi sát hạch hoặc do các đơn vị khác được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép.

- Sử dụng được Internet và một số phần mềm chuyên ngành:HydroDB, MIKE, Mapinfo, ArcGIS.

2.2. Kỹ năng

2.2.1 Kỹ năng nghề nghiệp

- Có khả năng tự giải quyết được các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực thủy văn;

- Thực hiện các công việc quản lí mạng lưới, đo đạc, chỉnh biên, nghiên cứu và tính toán, dự báo thủy văn;

- Khai thác, sử dụng và ứng dụng các thông tin, công nghệ trong ngành thủy văn;

- Thích ứng với đặc thù và cường độ lao động công việc của ngành thủy văn.

2.2.2 Kỹ năng mềm

- Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm: Có khả năng tự giải quyết các vấn đề nảy sinh trong công việc hoặc phối hợp với đồng nghiệp, hợp tác và hỗ trợ nhau để đạt đến mục tiêu đã đặt ra;

- Khả năng quản lý và lãnh đạo:Thích ứng tốt với hoàn cảnh, điều kiện công tác trong lĩnh vực thủy văn; thành thạo báo cáo thuyết trình công tác chuyên môn được giao; chủ động thực hiện kế hoạch trong các hoạt động chuyên môn;

-Kỹ năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ: Có kỹ năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức ngành thủy văn vào phòng chống thiên tai;có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh; đọc hiểu được các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành;

- Kỹ năng tìm việc làm: Có khả năng tự tìm kiếm thông tin về việc làm,chuẩn bị hồ sơ xin việcvà trả lời phỏng vấn nhà tuyển dụng;

- Kỹ năng bơi: Đào tạo theo chương trình Giáo dục thể chất của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội hoặc đạt chứng chỉ, chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng.

2.4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Dự báo viên tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn; các Sở, Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Kiểm soát viên tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn; các Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Trưởng trạm tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn; các Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

- Chuyên viên tại các Bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp; Ban Quản lý Dự án có liên quan đến thủy văn; chương trình/ dự án Quốc tế về nước và môi trường tại Việt Nam;

- Nghiên cứu viên tại các Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Thủy lợi; Khoa học Việt Nam;

Bài viết khác