web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung
Quản lý Biển: Ngành truyền thống của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Quản lý biển

Quản lý Biển: Ngành truyền thống của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

12.01.2020

Là lĩnh vực tập trung khá đông các cơ quan, tổ chức ở các ngành khác nhau, lĩnh vực bảo vệ môi trường biển có 3.119 cán bộ, nhưng phần lớn nằm ở các cơ quan Sở TN&MT, Sở Công thương, Sở GTVT… thuộc 28 tỉnh ven biển. Qua điều tra, khảo sát có tới 957 người trên thực tế có tham gia vào công tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường biển.

Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển với những bước tiến nhảy vọt trong thế kỷ 21, đưa thế giới chuyển từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển kinh tế tri thức, kho tàng kiến thức của nhân loại ngày càng đa dạng, phong phú và tăng theo cấp số nhân, đòi hỏi chất lượng đào tạo liên tục nâng lên ở tầm cao mới. Thêm vào đó toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, vừa là quá trình hợp tác để phát triển, vừa là quá trình đấu tranh để bảo vệ lợi ích quốc gia. Vì vậy, vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực nghiên cứu và quản lý về tài nguyên biển là vấn đề cấp thiết của Khoa Khoa học biển và hải đảo nói riêng và của trường Đại học Tài nguyên và môi trường nói chung.

Theo chiến lược Biển Việt Nam (Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045), chúng ta phải phấn đấu trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển, góp phần giữ vững ổn định và phát triển đất nước. Để thực hiện mục tiêu trên, cần thiết phải có nguồn nhân lực quản lý tài nguyên môi trường biển nhằm góp phần bảo vệ môi trường sống và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Theo đó, đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí về phát triển bền vững kinh tế biển; hình thành văn hoá sinh thái biển; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ngăn chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi trường biển, tình trạng sạt lở bờ biển và biển xâm thực; phục hồi và bảo tồn các hệ sinh thái biển quan trọng. Những thành tựu khoa học mới, tiên tiến, hiện đại trở thành nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển. 

Là lĩnh vực tập trung khá đông các cơ quan, tổ chức ở các ngành khác nhau, lĩnh vực bảo vệ môi trường biển có 3.119 cán bộ, nhưng phần lớn nằm ở các cơ quan Sở TN&MT, Sở Công thương, Sở GTVT… thuộc 28 tỉnh ven biển. Qua điều tra, khảo sát có tới 957 người trên thực tế có tham gia vào công tác trong lĩnh vực tài nguyên môi trường biển. Thực tế cho thấy, hiện trạng nguồn nhân lực đảm bảo cho việc quản lý và phát triển nguồn tài nguyên biển còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực làm việc trong ngành tài nguyên và môi trường biển, rất cần có chính sách đãi ngộ để thu hút sinh viên ra trường "trụ" và "sống" được với chính ngành nghề mình đã học. Bộ TN&MT đóng vai trò quan trọng trong hoạch định các chiến lược phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực phải được chuẩn bị ngay từ bây giờ, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ quản lý bảo vệ TN&MT biển, đảo.

Những thành tựu của công cuộc đổi mới đã và đang tạo ra những cơ hội cho sự phát triển toàn diện của đất nước, trong đó có giáo dục và đào tạo về chuyên ngành quản lý biển. Trải qua 7 năm xây dựng và phát triển, ngoài trách nhiệm đào tạo sinh viên có trình độ đại học phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển ngành biển - một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, Khoa Khoa học biển và hải đảo còn có mong muốn đào tạo đội ngũ lao động có trình độ cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội cho các tỉnh ven biển trong cả nước.

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao và đa dạng được đào tạo tại chỗ phục vụ chiến lược phát triển của đất nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên biển; quy hoạch không gian biển; quản lý tổng hợp đới bờ biển; phát triển đa dạng hệ sinh thái vùng ven bờ; kinh tế biển( du lịch, hàng hải…) đã và đang trở nên hết sức cấp thiết.

Khoa Khoa học biển và hải đảo có kế hoạch chiến lược phát triển đến 2030 là đào tạo đa dạng các chuyên ngành kỹ thuật và công nghệ biển như: Hải dương học và công nghệ biển, Quản lý biển, Sinh thái biển, Kỹ thuật công trình bờ biển, Kinh tế biển... Vì vậy, nhu cầu phát triển Khoa Khoa học biển và hải đảo để đào tạo cán bộ các chuyên ngành kinh tế, khoa học, kỹ thuật phục vụ cho chiến lược phát triển biển của đất nước là rất cần thiết và hoàn toàn có cơ sở vững chắc.

Có rất nhiều vị trí việc làm mà sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý biển có thể tham gia, đó là:

+Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: Quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật (http://www.vasi.gov.vn).

+ Các đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng cục hiện nay gồmCục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo; Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo; Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo.

+ Các Chi cục biển đảo thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại 28 tỉnh, thành phố có bờ biển:Thực hiệnchức năng quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo; Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo; Sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, quy hoạch mạng lưới dịch vụ, đề án thành lập khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Phòng tài nguyên và môi trường các huyện ven biển: Thực hiện chức năng nhiệm vụtham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu...

+ Các viện, trung tâm có chức năngnhiệm vụ nghiên cứu, điều tra về lĩnh vực tài nguyên môi trường biển như:Viện nghiên cứu biển và Hải đảo; Viện Tài nguyên Môi trường biển; Viện địa chất và Địa vật lý biển; Viện hải văn và Môi trường biển; Viện hải dương học; Viện nghiên cứu hải sản; Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Phòng địa chất biển); Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Trung tâm nghiên cứu Thủy văn và Hải văn);Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1; Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 2; Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 3; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Bắc; Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khuvực phía Nam; Trung tâm Hải Văn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường...

 + Các trường Đại học đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực hệ sinh thái biển, luật chính sách biển, nguồn lợi hải sản, môi trường biển, công trình biển như: Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nội (Khoa học biển & Hải đảo); Đại học Tài nguyên Môi trường Hồ Chí Minh (Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo); Đại học Thủy lợi (Khoa Kỹ thuật biển); Đại học Xây dựng (Khoa công trình thủy); Đại học Hàng Hải; Đại học Hải Phòng... 

+ Các tổ chức quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu, quản lý biển và hải đảo như:Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh Greenhub; Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng MCD; World Wide Fund For Nature...

+ Các công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn, điều tra khảo sát tài nguyên, môi trường biển nhưCông ty Tài nguyên và Môi trường Miền Nam; Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường... 

Cam kết tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị trong lĩnh vực khoa học biển  ngày càng tăng và đã có nhiều đơn vị  ký bản ghi nhớ về tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý biển:

+ Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

+ Viện Địa chất và Địa vật lý biển.

+ Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

+ Viện Hải văn và Môi trường biển.

+ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên – môi trường biển khu vực phía Bắc.

+ Liên đoàn địa chất và khoáng sản biển; Các cơ quan đơn vị khác.

Thông tin liên hệ :

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội – HUNRE , Số 41A đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Đường dây nóng tư vấn tuyển sinh: 0902130130.

- Website: https://tuyensinh.hunre.edu.vn

- Fanpages: https://www.facebook.com/Hunre.Uni