web statisticswebsite statisticsChuyển tới nội dung

Liên thông Đại học

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

02.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình...
Xem tiếp →
Ngành Quản lý Đất đai - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Quản lý Đất đai - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

02.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình...
Xem tiếp →
Ngành Quản lý Đất đai - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Quản lý Đất đai - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

02.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình...
Xem tiếp →
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

02.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Một số thông tin về chương...
Xem tiếp →
Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

02.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình...
Xem tiếp →
Ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

02.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1. Một số thông tin về chương...
Xem tiếp →
Ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học vừa học vừa làm

Ngành Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ - Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học vừa học vừa làm

02.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1.1. Một số thông tin về chương...
Xem tiếp →
Ngành Thủy văn học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Thủy văn học - Liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ vừa học vừa làm

01.03.2020
PHẦN1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin về chương trình đào...
Xem tiếp →
Ngành Thủy Văn học - Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Vừa học vừa làm

Ngành Thủy Văn học - Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Vừa học vừa làm

01.03.2020
PHẦN 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  1. Một số thông tin về chương...
Xem tiếp →
Ngành Khí tượng và Khí hậu học - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

Ngành Khí tượng và Khí hậu học - Liên thông Trung cấp lên Đại học hệ vừa học vừa làm

01.03.2020
PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  Một số thông tin về chương...
Xem tiếp →